Load Boards เพื่อธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย

ปัจจุบันตลาดให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยมีมูลค่า 215,000 ล้านบาท ซึ่ง 67% เป็นการขนส่งทางบกด้วยรถบรรทุก มีมูลค่าประมาณการ 145,000 ล้านบาท