เอกสารที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียน ดีเอ็กซ์ เพลส 
 

สมัครเข้าร่วมแพลตฟอร์มกับเรา 

Trucker ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ? 
 

นิติบุคคล/ บริษัทขนส่ง

หนังสือรับรองบริษัท                                                              1 ฉบับ 
เอกสาร ภ.พ. 20                                                                    1 ฉบับ 
สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                        1 ฉบับ 
ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (ถ้ามี)                                         1 ฉบับ 
หนังสือรับรอง Q-Mark (ถ้ามี)                                                 1 ฉบับ 
สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ถ้ามี)                                    1 ฉบับ 
สำเนากรมธรรม์ประกันภัยสินค้า (ถ้ามี)                                      1 ฉบับ

Diagram, text, letter

Description automatically generatedDiagram

Description automatically generatedGraphical user interface, application

Description automatically generatedText, application

Description automatically generatedGraphical user interface

Description automatically generated with medium confidenceGraphical user interface

Description automatically generated with medium confidence

 

บุคคลธรรมดา/เฒ่าแก่น้อย

สำเนาบัตรประชาชน                                                               1 ฉบับ 
สำเนาใบขับขี่                                                                         1 ฉบับ 
สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ถ้ามี)                                    1 ฉบับ 
สำเนากรมธรรม์ประกันภัยสินค้า (ถ้ามี)                                      1 ฉบับ

Graphical user interface, application

Description automatically generatedWebsite

Description automatically generated with low confidenceGraphical user interface

Description automatically generated with medium confidenceGraphical user interface

Description automatically generated with medium confidence