PRICE & PACKAGE FOR TRUCKER

Updated 21/12/22

 

Topic & Detail Package
ค่าบริการระบบรายเดือน 500 THB/Month
ค่าบริการระบบรายปี 5,000 THB/Year
เหมาะกับใคร ? เหมาะสมกับธุรกิจขนส่งรายย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง
สิทธิ์การเข้าถึงกระดานงาน (Loadboards)
จำนวนผู้ใช้งาน
จำนวนการ Search Load
ตรวจสอบราคาค่าขนส่ง
การแจ้งเตือนเมื่องานถูกจับคู่ขนส่ง
การเชื่อมต่อ API เพื่อนำ order เข้ากระดานงาน
ทีมดูแลลูกค้าทางเทคนิค ตลอดการใช้งาน
Loadboard Management  
ค้นหางานบนกระดานงาน
ดูรายละเอียดของงาน
เสนอราคาค่าขนส่ง
พิมพ์เอกสารใบขนส่ง
อัพเดทและติดตามสถานะขนส่ง
Truck Monitoring  
ค้นหาพิกัดของรถบรรทุกด้วยทะเบียนรถ
Monitor พิกัดรถผ่านแผนที่ Google Map
ตรวจสอบสถานะของรถแบบ Real Time
Dashboard  
การแสดงผล Dashboard รายสัปดาห์
การแสดงผล Dashboard รายเดือน
การแสดงผล Dashboard รายปี
Accounting  
แสดงรายละเอียดการเบิกถอนของขนส่ง
การเบิกถอนค่าขนส่ง
Report  
รายงานสรุปเส้นทางขนส่ง
รายงานสรุปขนส่งประจำวัน
รายงาน Damage and loss KPI
รายงาน Transport Accident KPI
Master Data  
ฐานข้อมูลรถบรรทุก
ฐานข้อมูลพนักงานขับรถ
Driver Application  
ค้นหางานผ่านกระดานงาน (Loadboard)
เสนอราคาผ่านกระดานงาน
อัพเดทสถานะขนส่ง
อัพเดทภาพถ่ายยืนยันการขนส่ง
อัพเดท E-Signature ยืนยันการรับ-ส่งสินค้า