บริษัท DX Innovation กับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2552 ด้านเศรฐกิจ

บริษัท ดี เอ็กซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

ชื่อไทย C-Move ระบบบริหารการขนส่ง
ชื่ออังกฤษ C-Move Tracking System
นวัตกร ดร. วิชิต ซ้ายเกล้า กรรมการผู้จัดการ
ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. 2551
ทุนจดทะเบียนบริษัท 2 ล้านบาท
จำนวนพนักงานทั้งหมด 10 คน

Innovation / ความเป็นนวัตกรรม
เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ระดับประเทศด้านระบบซอฟต์แวร์ช่วยบริหารจัดการขนส่งสินค้า โดยใช้ระบบ C-Move tracking เป็นเครื่องมือในการจัดสรรงานขนส่งให้แก่ผู้ส่งสินค้าและผู้ให้บริการขนส่ง เพื่อลดจำนวนรถวิ่งเที่ยวเปล่าและลดต้นทุนการขนส่งสินค้า

Economic / ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
C-Move เป็นระบบบริหารการขนส่ง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนส่งรายย่อยได้มีช่องทางประชาสัมพันธ์และหางาน ผ่านเว็บไซต์ www.dxplace.com ซึ่งปัจจุบันมีผู้ขนส่งลงทะเบียนใช้งานกว่า 1,400 บริษัท และสมาชิกทั่วไปกว่า 5,900 คน และผู้ใช้งานทั่วไปเข้าใช้งานไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 คน ด้วยระบบดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรถเที่ยวเปล่าในระบบการขนส่ง ทำให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนบริการของรถเที่ยวเปล่า ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการขนส่งโดยรวมลดลง สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการขนส่งจากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นซึ่งสามารถ เกิดได้ทั้ง 2 ทาง คือ สร้างรายได้ใหม่ และลดค่าใช้จ่าย จากการทราบต้นทุนการขนส่งแต่ละเที่ยวจึงสามารถบริหารต้นทุนได้ รวมทั้งสามารถสร้างความเข้มแข็งจากการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายตามธรรมชาติของผู้ประกอบการ ทั้งนี้หากนำระบบ C-Move ไปใช้ทั่วประเทศจะสามารถลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ได้ประมาณ 1.7 พันล้านบาทต่อปี