DX's talk: เพิ่มสิทธิ์สำหรับสมาชิก

1 post / 0 new
yada.suyawej
รูปภาพของ yada.suyawej
DX's talk: เพิ่มสิทธิ์สำหรับสมาชิกเรียน สมาชิก DXplace.com ทุกท่าน

เพื่อให้สมาชิกทุกท่านใช้บริการ จาก DXplace.com ได้อย่างง่ายดายสะดวกรวดเร็ว เราจึงเพิ่มสิทธิ์ให้กับสมาชิกที่เป็นผู้ขนส่ง สามารถ post งานในกรณีต้องการรถส่งของ และเพิ่มสิทธิ์ให้กับสมาชิกที่เป็นเจ้าของสินค้า สามารถ post รถเที่ยวเปล่าในกรณีต้องการหางานให้รถว่าง

โดย ขอให้ สมาชิกทุกประเภท เข้าไป update account ของท่าน ดังนี้

1. Login เขาใช้บริการ DXplace.com โดยใช้ username และ password ของท่านตามปกติ คลิกเลือก Manage my account

2. คลิกเลือก Edit ไปที ประเภทสมาชิก โดย เลือกทั้ง 2 ประเภท คือ เจ้าของสินค้า และผู้ให้บริการขนส่ง จากนั้นคลิก Save

3. ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน ว่ามี เมนู ประกาศส่งสินค้า และประกาศรถเที่ยวเปล่า เมื่อมีครบถ้วนแล้ว ท่านสามารถลงประกาศได้ทั้ง 2 ประเภท

ส่วนสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้ามาใหม่ ก็สามารถเลือก ประเภทสามาชิกได้ทั้ง 2 ประเภท ค่ะ
หากมีข้อสงสัยในการใช้บริการ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของ DXplace.com โทรสอบถามได้ที่ 0818337849 ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ยาดา สุยะเวช

DXplace Team

add_circle