ระบบบริหารจัดการ C-Move ไอทีเพิ่มศักยภาพการขนส่ง

1 post / 0 new
Nonzero ทีมพัฒนา DXplace
รูปภาพของ Nonzero
ระบบบริหารจัดการ C-Move ไอทีเพิ่มศักยภาพการขนส่ง

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 28 ฉบับเดือนสิงหาคม - กันยายน 2551


ด้วยแนวคิดที่ต้องให้รถขนส่งสามารถวิ่งงานได้อย่างต่อเนื่อง และลดระยะทางที่รถต้องวิ่งเที่ยวเปล่าในระบบการขนส่ง อีกทั้งต้องการให้การทำงานของรถเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถเพิ่มรอบการทำงานและลดการสูญเสียพลังงานในยุคน้ำมันแพง ดร.วิชิต ซ้ายเกล้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี เอ็ซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ที่เชี่่ยวชาญด้านการพัฒนาไอทีที่ใช้ในระบบขนส่งจึงได้คิดค้น ระบบบริหารการขนส่ง C-Move ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจขนส่งของประเทศไทย

ข้อเท็จจริงประการหนึ่งอันเป็นที่มาของนวัตถกรรมชิ้นนี้คือการขนส่งสินค้าในประเทศไทยใช้วิธีการขนส่งทางบกโดยเฉพาะทางถนนมากถึงร้อยละ 89 ของปริมาณการขนส่งสินค้าโดยรวมของประเทศ คิดเป็นการเดินรถถึงปีละ 71.74 ล้านเที่ยว การหาวิธีการหรือแนวทางในการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพจึงนับเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเพื่อลดความสูญเสียที่ไม่จำเป็น

ยิ่งในยุคที่น้ำมันแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้กลับพบว่าการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกยังคงมีปัญหาการเดินรถเที่ยวเปล่า นั่นแสดงว่ามีการเดินรถโดยมีสินค้าขาเดียว จนเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียน้ำมันเชื้อเพลิง ก่อให้เกิดมลพิษต่างๆ สิ้นเปลืองแรงงานคนขับ ตลอดจนก่อให้เกิดการทำลายถนน เป็นปัญหาต่อการจราจร เกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งเกิดการสึกหรอของตัวรถ และอุปกรณ์ ทั้งหลายทั้งปวงนี้หากคิดเป็นเม็ดเงินย่อมมีมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี

นอกจากนี้ยังพบว่าระบบการบริหารการขนส่งของบริษัทต่างๆ ยังอยู่ในลักษณะต่างคนต่างทำ ไม่ได้รวมกันเป็นเครือข่าย ทำให้ไม่สามารถใช้รถร่วมกันได้ ดังนั้น "ระบบบริหารการขนส่ง C-Move" จึงถูกพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานแนวคิดง่ายๆ คือทำอย่างไรให้รถสามารถวิ่งงานได้อย่างต่อเนื่อง หรือลดระยะทางที่รถต้องวิ่งเที่ยวเปล่า ซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มรอบวิ่งงานของรถแล้วยังสามารถลดการสูญเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย

C-Move เป็นการนำระบบไอทีทันสมัยที่ ดร.วิชิต นำความชำนาญมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เสียค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนไม่มาก หากมีระบบคอมพิวเตอร์ใช้งานอยู่แล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ทันที ซึ่งข้อมูลด้านเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นการคิดค้นขึ้นเองทั้งหมดจึงสามารถปรับปรุงพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องโดยเป็นระบบสื่อสารแบบสองทาง ทั้งระบบติดตามตำแหน่งของรถด้วย GPS พร้อมระบบการเชื่อมต่อด้วย GPRS จึงควบคุมการทำงานได้อย่างเป็นระบบ

หัวใจหลักของการพัฒนาระบบนี้อยู่ที่ระบบการบริหารการจัดสรรงานขนส่งให้แก่ผู้ส่งสินค้าและผู้ให้บริการส่งสินค้า ผ่านระบบไอทีที่ทันสมัย โดยในส่วนของผู้ให้บริการขนส่งจะมีระบบ GPS ช่วยติดตามตำแหน่งของรถ การส่งรายละเอียดการรับสินค้าด้วยระบบ GPRS แสดงผลบนจอมอนิเตอร์แบบสัมผัสแทนระบบเดิมที่ต้องใช้โทรศัพท์สั่งงาน เช่นเดียวกันในส่วนของผู้ส่งสินค้านั้นเว็บไซต์จะแสดงข้อมูลของรถบรรทุกที่ว่างอยู่ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เช่น จากจังหวัด ก. ไปยังจังหวัด ข. นอกจากนั้นยังแสดงหมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบริษัทของผู้ใช้บริการขนส่งเจ้าของรถบรรทุกแต่ละราย ทั้งนี้แต่ละจุดสามารถส่งรายละเอียดสินค้าที่ต้องแวะไปรับซึ่งจะแสดงผลบนจอมอนิเตอร์แบบสัมผัส (Touch Screen) ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรการขนส่งอย่างเต็มที่ หรือหากเป็นคำสั่งด่วนที่คนขับรถอยู่ระหว่างการเดินทาง เจ้าของรถบรรทุกจะสามารถติดต่อส่งข้อมูลแต่ละคำสั่งให้ไปรับสินค้าได้ทันทีผ่านระบบ GPRS แทนการใช้โทรศัพท์สั่งการ

ในการสร้างระบบการจัดการการขนส่ง C-Move ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานนวัตถกรรมแห่งชาติ (สนช.) ในโครงการ "แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน" เพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับระบบบริหารการขนส่ง C-Move Tracking จะประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญตือ

1. เวปไซต์ DXplace.com ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลเพื่อจับคู่ระหว่างผู้ส่งสินค้า และผู้ให้บริการส่งสินค้า โดยทำหน้าที่เหมือนตลาดสำหรับบริการการขนส่งโดยใช้อินเตอร์เน็ท
2. ระบบ DxFleet Management เป็น Web Application สำหรับบริหารและติดตามสถานการณ์จัดส่งสินค้านั้นๆ โดยประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
2.1 Mobile GPS Box อุปกรณ์สื่อสารสำหรับติดตั้งในรถเพื่อติดตามสถานะปัจจุบันของรถ สามารถสื่อสารได้ 2 ทาง และข้อูลจะถูกส่งมายัง Data Server ผ่านระบบบริการ GPRS และรับคำสั่งใหม่พร้อมกับส่งผลการดำเนินงานการจัดส่งสินค้านั้นๆ
2.2 Data Server เป็น Server ทำหน้าที่ในการ hosting โปรแกรมในส่วนต่างๆ ของระบบ และ
2.3 DxFleet Management เป็นโปรแกรมระบบใช้งานสำหรับบริหารและติดตามสถานการณ์จัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

ข้อดีข้อเด่นและคำแนะนำสำหรับการนำระบบนี้ไปใช้งานนั้น ดร.วิชิต กล่าวว่าสามารถควบคุมจำนวนเที่ยวการวิ่งรถได้อย่างมีประสิทะภาพมากขึ้น การติดต่อสื่อสารกับรถทุกคันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลต่างๆ สามารถตรวจสอบแก้ไขได้เลยทันที ตลอดจนการประมวลผลหรือการรายงานความคืบหน้าเพื่อวางแผนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพให้ขยายขอบข่ายกว้างขวางยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การสึกหรอ โดยเฉพาะช่วงที่น้ำมันราคาแพงมากขึ้นทุกวันนี้ การบริหารจัดการระบบขนส่งที่ดีจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำธุรกิจของบริษัทได้อย่างมาก

ผู้สนใจนำระบบ C-Move ไปใช้งานในธุรกิจของท่านหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 089-799-1123 หรือ email: wichit.saiklao@gmail.com

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม (pdf)