HOW TO DXplace

การตั้งค่าพื้นฐาน

 1. คำนวณต้นทุนขนส่ง
  ( View :8,287 | Update : 03 ส.ค. 2016)
 2. ข้อมูลสถานที่
  ( View :992 | Update : 03 ส.ค. 2016)
 3. ข้อมูลรถ
  ( View :648 | Update : 03 ส.ค. 2016)
 4. ข้อมูลคนขับ
  ( View :674 | Update : 03 ส.ค. 2016)
 5. ข้อมูลลูกค้า
  ( View :661 | Update : 23 ส.ค. 2016)
 6. ราคาเส้นทางเที่ยวรถ
  ( View :616 | Update : 05 ส.ค. 2016)
 7. ข้อมูลสินค้า
  ( View :275 | Update : 23 ส.ค. 2016)
 8. ข้อมูลโปรเจค
  ( View :435 | Update : 23 ส.ค. 2016)