HOW TO DXplace

การตั้งค่าพื้นฐาน

 1. คำนวณต้นทุนขนส่ง
  ( View :11,245 | Update : 03 ส.ค. 2016)
 2. ข้อมูลสถานที่
  ( View :1,162 | Update : 03 ส.ค. 2016)
 3. ข้อมูลรถ
  ( View :782 | Update : 03 ส.ค. 2016)
 4. ข้อมูลคนขับ
  ( View :797 | Update : 03 ส.ค. 2016)
 5. ข้อมูลลูกค้า
  ( View :838 | Update : 23 ส.ค. 2016)
 6. ราคาเส้นทางเที่ยวรถ
  ( View :670 | Update : 05 ส.ค. 2016)
 7. ข้อมูลสินค้า
  ( View :306 | Update : 23 ส.ค. 2016)
 8. ข้อมูลโปรเจค
  ( View :542 | Update : 23 ส.ค. 2016)