นโยบายความเป็นส่วนบุคคล

บริษัท ดี เอ็กซ์ อินโนเวชั่น จำกัด  ได้มีการจัดทำ “นโยบายความเป็นส่วนบุคคล” (Privacy Policy) จึงขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้อย่างละเอียด ดังนี้

นโยบายความเป็นส่วนบุคคล ได้มีการจัดทำขึ้นเพื่อคำนึงถึงเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของสมาชิกผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ การเก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิก การจัดเก็บข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย การเปิดเผยข้อมูล นโยบายนี้จะใช้กับเว็บไซต์ DXPLACE รวมถึงแอปพลิเคชัน บริการ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเรา ไม่ว่าคุณจะเข้าถึงหรือใช้รายการเหล่านี้ด้วยวิธีใดก็ตามดังนี้ 

ขอบเขตและความยินยอม

คุณได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อคุณลงทะเบียน เข้าถึง หรือใช้บริการ เนื้อหา เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันของเราที่เสนอให้ในเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  

การรวบรวมข้อมูลของสมาชิก การจัดเก็บข้อมูล และการรักษาความปลอดภัย

เมื่อผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนและเข้าใช้บริการที่อยู่ภายใต้เครือข่ายของ www.dxplace.com ทางเราจะทำการเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของสมาชิกและข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิกไว้ในระบบของเรา เรามีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิก เราจึงได้ใช้เทคโนโลยีและกระบวนการรักษาความปลอดภัยหลายวิธีเพื่อช่วยป้องกันข้อมูลของสมาชิกจากการเข้าถึง การใช้ การทำลาย หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลของสมาชิกทั้งหมดจะได้รับการเก็บรักษาในระบบของเราไว้อย่างปลอดภัย เหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ดังนี้ 

การใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราได้ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ เพื่อปรับโฆษณาและเนื้อหาสาระการบริการต่างๆ ให้เหมาะสมกับใช้งานและตอบสนองความต้องการของสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการค้นหาข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมบางประเภท เพื่อใช้เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจหรือกิจกรรมบางประเภท เป็นต้น ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. เราสามารถทำการจัดเก็บ ทำซ้ำ ย้ายถ่ายโอนบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก หรือข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิกได้ เพื่อป้องกันการสูญหายหรือการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูลได้ 
  2. เราสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและ/หรือข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิก ที่เราเก็บรวบรวมนั้นนำไปใช้ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผล สรุป พัฒนาต่อยอด และ/หรือจัดทำเป็นสถิติเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประโยชน์ในการให้บริการของเราได้ ทั้งนี้ ทางเราจะไม่นำเสนอข้อมูลดังกล่าวออกมาในลักษณะที่เป็นการระบุอ้างอิงถึงตัวตนของบุคคลแต่อย่างใด
  3. เราสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและ/หรือข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิกได้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการทุจริต ละเมิด หลอกหลอง ฉ้อโกง และ/หรือการกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงาม ขัดต่อผลประโยชน์ของสาธารณชน หรือขัดต่อเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของเรา
  4. เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก อาทิ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อติดต่อแจ้งให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเราได้
  5. เราสามารถแบ่งปันข้อมูลของสมาชิกในลักษณะที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกไว้ในพื้นที่ส่วนกลางหรือในพื้นที่ส่วนที่เราเห็นว่ามีความเหมาะสมได้

การเปิดเผยข้อมูล

  1. ในกรณีที่เรามีความประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลใดของสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เราตกลงจะขอความยินยอมจากสมาชิกล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน
  2. กรณีที่เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ และ/หรือคำสั่งของศาล องค์กร และ/หรือหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด เราสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและ/หรือข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิกได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากสมาชิกล่วงหน้า
  3. กรณีที่สมาชิกได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองและ/หรือบุคคลอื่นได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกในพื้นที่สาธารณะหรือออกสู่สาธารณะ ไม่ว่าจะโดยการใช้บริการของเราหรือใช้บริการอื่นใดก็ตาม ข้อมูลของสมาชิกดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นข้อมูลที่เราจะต้องรับผิดชอบ ให้ความคุ้มครอง และ/หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวอีกต่อไป

การแก้ไข ลบ ตั้งค่าข้อมูลของสมาชิก และหยุดการใช้บริการชั่วคราว

สมาชิกสามารถทำการแก้ไข/ลบ/หยุดใช้บริการชั่วคราว หรือตั้งค่าข้อมูลของสมาชิกได้ตามความต้องการของสมาชิก

เทคโนโลยีการจดจำข้อมูล (คุกกี้)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ DXPlace ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ ของผู้ใช้บริการ เราอาจจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการจดจำข้อมูลในการให้บริการของเรา ขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการที่เรานำเสนอ คุกกี้และเทคโนโลยีการจดจำข้อมูลนั้นใช้เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ชนิดของบราวเซอร์ที่ใช้งานและระบบปฏิบัติการ การนับจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้งาน  และทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคนในการเข้าใช้งาน  

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ DXPLACE อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ www.dxplace.com 

 

add_circle